Trending

KA BIALNU NEN

K BIALNU K DUH VE EM2 NEN SEX KN HMANG


A TAK A NH VAG IN HMIG VEL HI CU A LEMIN O..


kei hi a hmasa a k insoi toh ag khan thigtlag khaw pa1 lian vak lo a om k ni a class 11 k jir lai a thil thleg a ni a hmig cu zuali a ni a ..
Fb a tag a in hria kn ni a kn in biak rei deuh hnu cuan kn in gaizog ta ge2 a kn in dh ve khop mai k bul a a om toh cuan eg mah kn gai toh lo nikhat cu an in a leg tr in mn som a kei lah school kl k gaih thu k hrlh a he mi hn hi kn exam hn lai a ni zuali cuan in exam xoh vel ah lo leg la a hn tok vel ciah ag k chhugte an chhuak vek dn a a ti a kei lah cuan e ge kn th vak ag tiin k chhag a he2....i dh2 ni mai a ti a k lom ru hle a a hmasa in zuali hi a naupanlaiin pogsual a tok toh a sex hmanpui lam phei cu k gaih tuah gai lo reg2.

Kn exam zo ciah a phur tak cuan an in lam cu k pan phei ghal a an in hi chaltlag lili veg ah a om a kei lah chawnpui ah k om ve thug a kn in hlat khop mai a hlat deuh vag cuan k uniform vel poh cu thlak vuag lo cuan k kl ghal a ti cuan leh mn lp be leh a k lo kl mek k ti a zuali cuan boihte thplh ltk k chhugte an chhuak leh lo a lo kl lo mai roh in exam i chau om bok sia mn ti a phur lo zet cuan k ho leh ta a a text poh cu rely lo cuan k ho a in k thlen cuan k inbual a k mu ta ghal daih a.

Zan ah cuan mn lo be leh a naktk cu lo leg toh tak2 la a lo ti leh a thin rim deuh cuan hah......mn ho tr leh ag k dh toh lo k ti a zuali cuan naktk cu an chhuak vek don tak2 k u nen ciah kn om dn a ti a ka u poh cu a tog tam lo a bed room ah a om tlat jel a ti a ....kei cuan umm....k hman cuan lo kl k tm ag k ti a ole a ti a zuali cuan mn kiss gam a gem a ti a kei lah zei lo ve bok si ahhh.....umm....gam ag midag an om loh cuan zeuh cu gam ag kn ti a zuali cuan aih zeuh k dh lo char2 k dh a ti a k phur khop mai shotrt cut ag oo...

A tuk a lo ni a phur deuh cuan zuali ye in lam cu k pan ghal a an in k thleng tep th ah cuan k bia a mn lo chag roh k ti a a ni cu a lo chhuak ghal a kn lut a cchoka lam ah cuan kn thu a in sa an om vag in a beg chheg e mai lo kl roh sittig rom lam ah son thu phei ag a ti a cu mi hma cuan beer cane2 k keg a beer k in don i phal em k ti a a ni poh vuan umm....i dh leh in roh i phal cuan k dh ve a ti a kn pa2 in tr k lo keg lom k ti a cane1 ve2 cuan kn in ta a kn in zoh cuan soi tr a vag kher mai k kuah a k fop zeuh ag k th rilruk teh reg nen k fop ciah kha mn lo chhag let rag ltk a kn in fop ta nok2 a kn lei te cu a in sual buai nasa hle mai k foh pah cuan k zut kual a a hnute k khoih sak a nuam a ti th hriat tak mai hian a tho halh2 a a er leh gog2 thin a kei lah cuan k uar phah ta sauh zok a k zut kual nasa hle a a top ah cuan a mog vel cu zut kual in a kap poh k zen lut ya a nuam a ti ltk cuan men poh a meg phal toh lo mn lo zut kual ve nasa hle a k zag poh cu a fok tha ta hle mai a khog luag toh a cu k zag fok tak mai cu a kut no tak cuan an hum a an hrot lip ta pulh2 mai cuh oi...a nuam gei mai cu tah k zag a khalh hnu cuan kn in fop leh a k cug ah a lo chuag a k in sum zo toh dn lo mo k th lai in a u cu room a tag a lo chhuak thut a k jak gei mai ha2....cuan a lo tlai ve toh bok nen kham lo zet cuan k ho leh ta a .

Zan ah mn lo be hmasa leh a voin kha nuam i ti em a ti a kei lah cuan nuam tak a ni insum zo lo tep lom k ti a a ni lah cuan kei phei2 kha nia in sum zo lo teuh a ti a kn nui dn leh har2 a zuali cuan eg tk ge i lo len leh ag a ti a kei cuan k hre lo le k hman har deuh toh ag k ti a zuali cuan lo leg leh vat la k hmu leh chak toh ce kn in hmuh leh hn ah cuan k insum toh miah lo ag a ti a,kei lah cuan kei poh in sum toh lo ag k ti a kn phur dn khop mai duat kn inbual lok o k ti a mn ron reply leh a lo lut ve dn kekorte i ha em a ti a kei lah lo phur ve toh bok ci tn ah cuan eg mah k ha toh lo k inphelh vek toh k ti a i pic mn lo thon chhin a ti a a ci don mi k ti a zuali cuan mn dil nasat em vag cuan k thon ta a k in bual san daih a k soitheih ghilh pa1 he mi k in bual hma hian voi1 cu k hrot tla hman ha2....short cut ag

Ni hnih hnu ah cuan k va leg leh a tu mah an lo om lo a mah ciah in a om a a u poh cu class a kl daih vag cuan jah vak k nei toh lo a ni lah lo chak ve toh cu kei ai chet a la hmasa a mn ron fop a k lo chhag let rag hle mai ha2....ti cuan leh in sum zo toh lo k ke kor cu phelh in k zag fuk luah cu a in perh tho ta ulh mai a lian in a sei ve bok a a nui sen2 a wow....vn lian em2 boihte i zag hi k fop don o i phal em tiin mn jot a kei lah lo pjal ltk umm...ltk tlat k ti a minute3 vel mn hrot sak hnu cuan k tla tak gial don a k hriat vag cuan k thoh tr a a thom hno zog2 k phelh ta vek a saruak vek in a om ta a pian cu a nalh in a go hle mai a bop pa2 in kar ah k in rolh a a chhu cu k foh sak a a hnute k khalh pah bok a a chhu cu alo tui ve hluam2 toh rei lo te k foh sak a a hnu ahk zag lian leh sei ve tak mai cu thun kn tum a a tir ah cuan k thun thei lo a tight ltk a a na a ti bok si duat ti hrih lo mai ag a ti a kei lah chak na sosag toh ltk cuan zah poh k soi lo k tum lak loh k ti a zuali cuan nui suk pah hian k tum lak loh i ti a tih i tum bok si lo a a ti a k nui suk a kn ti leh ge th pah cuan k zag cu k thun ta a a nuam kher mai a la tight bok a nuam tak a ni kn dep tan cu leh a nuam ti ltk cuan thom a chhuah tan a ahh.....duat...i zag hian mn lu nuam ltk ..duat....ahh.....a nuam ltk th pah cuan mn lo cul kual nasa hle a kdi cuan a ai a rag leh uar cuan k dep a a lut full pap2 mai mole he3 a hnu ah cuan k thu a k cug ah a lom a a ron thut tlum leh ta pulh2 mai cuh a nuam khop mai a hnute cu duhtho tak in k lo hne a cu mi ni cuan voi2 ve2 cu kn tla nuam tak a ni

No comments:

Post a Comment